Algemene verkoopsvoorwaarden

Elke bestelling betekent aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.

Als goederen verkocht worden dan moeten alle klachten om geldig te zijn , tenzij ze betrekking hebben op verborgen gebreken ons toekomen uiterlijk 8 dagen na de ontvangst van de goederen . Deze die betrekking hebben op verborgen gebreken moeten ons toekomen 3 dagen na ontdekking.

Alle zendingen , ook zij die franco geschieden gebeuren op risico van de koper.

In geval van bruikleen of plaatsing van decoratie , kunnen wij in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door deze , aan goederen of personen , zo van de klant als van derden. De klant is verantwoordelijk voor de naleving van de veiligheidsvoorschriften en een behoorlijk toezicht.

Betalings voorwaarden

 

Behoudens andersluidende vermelding op de factuur zijn alle facturen contant betaalbaar op de zetel van onze onderneming .

Bij niet betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 2% per maand verschuldigt met een minimum van 15 euro.

In geval van wanbetaling van de factuur 30 dagen na vervaldatum zal ten titel van schadevergoeding als strafbeding een bedrag van 20% van het factuurbedrag verschuldigt zijn en dit enkel om reden van deze vertraging, van rechtswege en zonder aanmaning. Alle betwistingen zowel als de invordering van de facturen kunnen naar keuze van de verkoper/verhuurder gebracht worden voor de Vrederechter over het Kanton Menen. Zo de betwisting onder de bevoegdheid van de Rechtbank van koophandel of de Rechtbank van eerste aanleg valt , dan is het naar de keuze van de verkoper/verhuurder respectievelijk de rechtbank van koophandel te Kortrijk.

Er kunnen administratiekosten aangerekend worden wegens de briefwisseling bij wanbetaling.

Online -shop

 

Registratie van persoonlijke gegevens.

Registratie op de site is een voorwaarde om te kunnen bestellen . Elke klant krijgt bij registratie een persoonlijke code en wachtwoord . Persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt en worden op geen enkele wijze doorgegeven aan derden.

 

Bestellen

Bestellen kan uitsluitend door geregistreerde klanten en is een overeenkomst tussen ABC Carnaval en de klant.

Bij anulatie van bestellingen met online-betaling wordt de bankkost in mindering gebracht bij terugbetaling. ABC Carnaval behoudt het recht om bestellingen te weigeren en dit zonder verantwoording.

Leveringen

 

Alle bestellingen worden met de grootste zorg uitgevoerd door ABC Carnaval .

Leveringen worden uitgevoerd via de koerierdiens GLS , Taxipost , De post of een andere transportdienst .

Via GLS vinden de leveringen plaats tussen 09 en 17 uur op het door de klant opgegeven adres .

Bij afwezigheid wordt de zending kosteloos de dag er op volgend een tweede maal aangeboden. Voor een derde poging wordt opnieuw de volledige transportkost aangerekend. 

Het is dus best een leveringsadres door te geven waar iemand aanwezig is of  een toelating aan de deur te hangen om dit bv bij de buren af te zetten.

Transportkosten

 

Normaal rekenen we voor Belgie , Nederland  en Frankrijk een vaste transportkost tot 30kg gewicht. 

Indien de bestelling dit gewicht overschrijd zullen wij dit via mail meedelen en u laten weten hoeveel de extra transportkosten bedragen . Deze moeten net als een normale bestelling vooraf betaald worden.

Verzakingsrecht / Retourneren

 

Als het aangekochte  artikel niet naar wens is , kan de klant het artikel binnen de 14 dagen onder bepaalde voorwaarden terugsturen.

Deze artikelen moeten in ongeschonden staat zijn en niet gedragen . 

Bij producten in verpakking mag de verpakking niet geschonden zijn . Na het openen van de verpakking kan de klant niet meer verzaken aan de aankoop.

ABC Carnaval betaalt het volledig bedrag exclusief verzendings- en bankkosten terug aan de klant op het rekeningnummer die meegestuurd moet worden met de teruggestuurde artikels.

De kosten van terugzending zijn in dit geval voor de klant.

Artikelen die speciaal op vraag van de klant besteld worden , kunnen  niet geretourneerd worden . 

Enkel in geval van beschadiging of Vergissing van onzentwege worden de verzendingskosten terugbetaald.

 

Huurvoorwaarden

Huurperiode

 

 • De Huur gaat in op de afgesproken dag die vermeld staat op de verhuurbon die aan de huurder overhandigt of bezorgt werd.
 • De huur eindigt in alle gevallen op de dag dat het gehuurde in de oorspronkelijke staat teruggebracht is in de winkel. En dit met het elektronisch schrappen van de huurovereenkomst.
 • Tenzij anders vermeld moet het gehuurde kostuum gewassen op 30° teruggebracht worden . En dit op zo'n manier dat er geen verkleuringen of beschadigingen kunnen optreden tijdens de was procedure. (nieuwkuis of droogkas zijn niet toegestaan ) .
 • En dit gedroogd , en opgehangen op dezelfde kleerhanger als bij het afhalen.
 • Voor niet gewassen kostuums wordt 5 € aangerekend .
 • Ontbrekende kleerhanger 0.75€
 • Van zodra de huurtijd beëindigt is wordt de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning geacht in gebreke te zijn. Dit zonder dat de verhuurder een beroep op de rechter moet doen.
 • Vanaf dit moment kan de verhuurder alle stappen ondernemen die nodig worden geacht om het verhuurde terug te krijgen.
 • Alle kosten voortvloeiend uit het laattijdig of niet terugbrengen , zoals briefwisseling , telefoonkosten , huisbezoek , loonkost en indien noodzakelijk het vervangen van het gehuurde , zijn volledig ten laste van de huurder.
 • Zolang het gehuurde niet terug is loopt de huur verder .
 • De verhuurder kan wanneer hij dit noodzakelijk acht de verkoopprijs aanrekenen zonder dat dit afbreuk doet aan de verschuldigde huursom tot op de dag van het aanrekenen van de verkoopprijs. De keuze van het factureren van de verkoopprijs en dus het eindigen van de huur ligt volledig bij de verhuurder.

Risico

 

 • Alleen de huurder draagt gedurende de hele huurtijd , dus ook tijdens het vervoer heen en terug , het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde.
 • De persoon die bij het huren zijn identiteitsgegevens overhandigt wordt steeds geacht de huurder te zijn , ook als hij dit huurt voor derden .
 • De huurder is aansprakelijk voor teruggave in dezelfde staat . Dit onverminderd zijn verhaal op derden voor verlies , beschadiging , minwaarde enz.. in de ruimste zin , zonder fout of opzet van derden , toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover de verhuurder.
 • Terugname door de verhuurder betekend anderzijds geen aanvaarding in en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit . De verhuurder beschikt over een termijn van 14 dagen na de terugname om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade , minwaarde of het ontbreken van stukken te melden. Dit gebeurt door de vasstelling door de klant te laten tekenen wanneer dit onmiddellijk opgemerkt wordt bij het terugbrengen , of bij weigering hiervan , bij aangetekend schrijven . Dit ook indien de vaststelling pas achteraf gebeurd.
 • In beide gevallen wordt de huurder uitgenodigd de schade binnen de 5 dagen in de winkel tegensprekelijk te komen vaststellen. Er is echter geen aangetekend schrijven vereist wanneer de huurder een schadeformulier heeft ondertekend in de winkel bij het terugbrengen.
 • Indien de huurder na 14 dagen niet reageert, wordt dit als een aanvaarding beschouwd.
 • De verhuurder is dan gemachtigt tot onmiddellijke herstelling of vervanging en de kosten evenals de bijkomende schadeposten aan de huurder aan te rekenen .

Annulatie van de huur

 

 • Niet afhaling van het gehuurde op de afgesproken datum , ontslaat de huurder niet van betaling van de huursom over de overeengekomen periode . Ook niet als deze overeenkomst bij uitzondering toegestaan is op afstand en bevestigt met een verkoopfactuur.
 • Bij annulatie van de huur tot 7 dagen voor het begin van de huur wordt de helft van de huurprijs terugbetaald .
 • Bij annulatie minder dan 7 dagen tot 3 dagen voor het begin van de huur krijgt men een waardebon voor de helft van de verhuurprijs en geldig bij een nieuwe huur.
 • Bij anulatie minder dan 3 dagen voor het begin van de huurperiode betaald men de volledige afgesproken huurperiode.
 • Als begin van de huur geld steeds de eerste dag van afhalen en aangegeven met de datum op de verhuurbon.
Deze website maakt gebruik van cookies De website van ABC Carnaval bvba gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten Alle cookies toelaten